Izjava o privatnosti

Bayer te čuva - Facebook

Ovaj nalog na društvenoj mreži pripada Bayer doo (u dalјem tekstu „mi“). Za više informacija u vezi sa vlasnikom naloga, pogledajte naš imprint.

A. Rukovanje ličnim podacima

U nastavku želimo da vam pružimo informacije o tome kako rukujemo vašim ličnim podacima kada koristite naš nalog na društvenim mrežama. Ako u sledećim poglavlјima nije drugačije naznačeno, pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima proizilazi iz činjenice da je takvo rukovanje potrebno kako bi se stavile na raspolaganje funkcije naloga društvenih medija koje ste zatražili (član 12, stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

I. Korišćenje našeg naloga na društvenoj mreži

1. Korišćenje funkcija za komentare, poruke ili ćaskanje

Možete nas kontaktirati direktno putem funkcija za komentare, poruke ili ćaskanje dostupnih a našem nalogu na društvenim mrežama. Podaci koje ste pružili u ovom kontekstu obrađivaće se isklјučivo u svrhu odgovora, osim ako u ovoj Izjavi o privatnosti nisu naznačene druge svrhe.

2. Informacije o neželјenim efektima i žalbama na kvalitet

Ova stranica nije namenjena niti kreirana za komunikaciju u vezi sa neželjenim događajima, izostanakom dejstva leka, medicinskom greškom; istovetnošću proizvoda ili sumnjom o njegovom krivotvorenju, pogrešnom upotrebom ili upotrebom leka van odobrene primene (off-label); žalbama na kvalitet i/ili drugim primedbama u vezi sa bezbednošću ili kvalitetom Bayer proizvoda. Ukoliko želite da izvestite o neželjenim događajima ili sumnji na kvalitet proizvoda, molimo konktaktirajte zdravstvenog radnika (svog lekara ili farmaceuta), obratite se lokalnoj zdravstvenoj ustanovi ili svoju prijavu pošaljite na pv_serbia@bayer.com

Ako nam ipak prijavite neželјene događaje ili druga pitanja u vezi sa bezbednošću ili kvalitetom Bayer proizvoda, imamo zakonsku obavezu da zavedemo vašu prijavu i možda ćemo morati da vas kontaktiramo radi dodatnih informacija. Nakon toga, možda ćemo morati da obavestimo nadležne zdravstvene organe o problemima koje ste prijavili. U tom slučaju, informacije koje ste nam dostavili će biti prosleđene, bez prenošenja informacija pomoću kojih biste mogli biti direktno identifikovani. Takođe, možda ćemo morati da prosledimo ove pseudonimizirane informacije drugim kompanijama članicama naše grupe i partnerima sa kojima sarađujemo u meri u kojoj su oni u obavezi da obaveste svoje nadležne zdravstvene organe.

3. Koriščenje funkcije LIKE

Svako ko klikne na dugme „Like“ šalјe informacije dobavlјaču platforme, koji nam ponovo pruža objedinjene informacije o prosečnoj starosnoj strukturi, mestu prebivališta, polu, jeziku i aktivnosti svih korisnika koji su koristili funkciju like u odnosu na naš nalog na društvenoj mreži. Ni u jednom trenutku ne dobijamo informacije o pojedincima. Za više detalјa o podacima koje dobavlјač platforme prikuplјa, pogledajte donju izjavu o privatnosti dobavlјača platforme na koju upućuje deo pod D.

IV. Prenos podataka za naručenu obradu

Za administriranje našim nalogom na društvenoj mreži koristićemo specijalizovane dobavlјače usluga, koji će imati pristup ličnim podacima svih korisnika koji nas kontaktiraju putem takvog naloga na društvenim mrežama. Takvi prižaoci usluga su pažlјivo odabrani i redovno ih nadgledamo. Na osnovu odgovarajućih sporazuma o obradi podataka, oni će obrađivati lične podatke samo po našem uputstvu i strogo u skladu sa našim direktivama.

B. Informacije u vezi sa vašim pravima

Imate sledeća prava u skladu sa važećim zakonom o privatnosti li>:

  • pravo na informacije o vašim ličnim podacima koje čuvamo;
  • pravo da zatražite ispravku, brisanje ili ograničenu obradu vaših ličnih podataka;
  • pravo na prigovor na obradu iz razloga našeg sopstvenog legitimnog interesa, javnog interesa ili profilisanja, osim ako nismo u mogućnosti da dokažemo da postoje nužni, opravdani razlozi koji zamenjuju vaše interese, prava i slobodu ili da je takva obrada urađena u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva;
  • pravo na prenosivost podataka;
  • pravo na podnošenje žalbe organu za zaštitu podataka;
  • u bilo kom trenutku, možete opozvati svoj pristanak na prikuplјanje, obradu i upotrebu vaših ličnih podataka sa dejstvom za ubuduće.

Ako želite da ostvarite svoja prava, molimo vas da svoj zahtev uputite na kontakt naznačen u nastavku (u delu C).

C. Kontakt

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom podataka, pošalјite nam privatnu poruku putem funkcije za poruke na našem nalogu ili kontaktirajte službenika za zaštitu podataka kompanije na sledeću adresu:

Group Data Protection Officer
Bayer AG
51368 Leverkusen

D. Obrada ličnih podataka od strane pružaoca platforme

Imajte na umu da će pružalac platforme ovog naloga na društvenoj mreži takođe obraditi vaše lične podatke kada posetite naš nalog. Za dalјe informacije, molimo vas da pogledate izjavu o privatnosti pružaoca platforme ovog naloga.

E. Izmena ove Izjave o privatnosti

Izjavu o privatnosti možemo povremeno ažurirati. Ažuriranja naše Izjave o privatnosti biće objavlјena na našem nalogu na društvenoj mreži. Sve izmene stupaju na snagu objavlјivanjem na našem nalogu. Stoga vam preporučujemo da redovno posećujete nalog kako biste se informisali o mogućim novostima.

Poslednje ažuriranje: 22.04.2021.